previous pauseresume next

چشم انداز

چشم اندازVision:مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان در نظر دارد  مرکزی شناخته شده و پیشتاز درزمینه تولید دانش بومی  پیشگیری و کنترل سرطان در کشور باشد.